I korthet

Västsvenska Kattklubbens historia

(text delvis hämtad från SVERAKs jubileumsbok ”Kattförbundet SVERAK genom fem decennier”)

Söndagen den 19 februari 1950 samlades några kattvänner på Guldhedsrestaurangen i Göteborg för att diskutera kattproblem och eventuellt bilda en kattklubb.

Dåvarande ordförande i Svenska Kattklubben (numera Stockholms Kattklubb), veterinär P Wridén, höll ett inledande föredrag ”vari han bl.a. belyste hurusom samtidigt med det stigande intresset för katten som husdjur även raskattproblem uppkommer. En sammanslutning som på ett tidigt stadium tillvaratager såväl kattens som kattägarens intressen kunde få en stor uppgift att fylla”.

Deltagarna beslutade att bilda en kattklubb med namnet Västsvenska Kattklubben med säte i Göteborg. Det valdes styrelse och denna gavs i uppdrag att utarbeta förslag till stadgar samt snarast kalla till medlemsmöte. Fem veckor senare hölls det första klubbmötet i Örgryte och där antogs stadgarna och styrelsen meddelade att klubben sökt och erhållit medlemskap i FIFe – och dessutom erhållit rätt att föra egen stambok.

Nu fanns det alltså två kattklubbar i Sverige – Svenska Kattklubben och Västsvenska Kattklubben – som verkade landet över och arrangerade kattutställningar och förde stambok, var för sig men i samråd och samarbete med varandra.

Västsvenska Kattklubben utfärdade stamtavla VK1 över siameshonan Tajah. Fram till den 4 april 1955 registrerades 284 katter i klubbens stambok.

Västsvenska Kattklubben gav även ut tidningen Felix – föregångare till SVERAKs förbundstidning Våra Katter!

Kattintresset i Sverige växte och med det ökade antalet medlemmar, uppfödare och utställare vilket gjorde att behovet av bland annat gemensamma regler och gemensam stambok blev allt större. Vid en Stockholmsutställning i november 1954 träffades de båda klubbarna för att diskutera bildandet av en riksorganisation – en tanke som blev verklighet för den 19 maj 1955 bildades Sveriges Raskattklubbars Riksförbund, SVERAK. 1981 beslutade SVERAKs årsmöte att byta namn till Sveriges Kattklubbars Riksförbund, dock utan att ändra förbundsförkortningen.