Västsvenska kattklubbens stadgar

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är VÄSTSVENSKA KATTKLUBBEN och har sitt säte i Göteborg.

§ 2 Ändamål

Klubbens ändamål är:

 • att öka kattens status
 • att motverka missförhållanden inom katthållning nationellt och internationellt
 • att sammansluta kattägare och övriga för kattdjuren intresserade personer.
 • att verka för vidgad förståelse och uppskattning av katten som sällskapsdjur med beaktande av dess natur och särart, genom samarbete med myndigheter och institutioner och övriga för katten intresserade föreningar.
 • att genom vunnen erfarenhet på området lämna medlemmar och allmänheten råd om kattskötsel och katthållning.

§ 3 Organ

Föreningens organ är

 • Årsmöte/Föreningsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Övriga valda funktionärer
 • Valberedning

§ 4 Medlemskap

Västsvenska Kattklubben får inte vägra någon inträde eller utesluta någon som delar dess målsättning och följer dess stadgar. Person som har oegentlighet hos/mot annan klubb/förening kan vägras medlemskap. Varje medlem skall erhålla ett exemplar av klubbens stadgar.

Till hedersmedlem kan klubben på förslag av styrelsen kalla person som på synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben eller dess verksamhet.

Stödmedlem kan vara medlem i annan SVERAK ansluten klubb. Stödmedlem kan ej inneha någon styrelsepost inom klubben. Stödmedlem äger ej heller motionsrätt eller rösträtt vid årsmöte och/eller klubbmöte.

§ 5 Ansökan

Ansökan om medlemskap ställes till föreningens styrelse. Vid avslag skall motivering lämnas.

§ 6 Utträde

Medlem har rätt att när som helst, efter meddelande till styrelsen, utträda ur föreningen. Medlem som efter en påminnelse ej erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§ 7 Uteslutning

Styrelsen har rätt att ur klubben utesluta medlem som aktivt motarbetar föreningens syften eller då vägande skäl föreligger. Styrelsen skall till vederbörande skriftligt ange orsaken till uteslutningen. I senare fallet skall vederbörande ges tillfälle att inkomma med svaromål mot beslutet. Beslut om uteslutning får ej fattas med mindre än att fem av styrelsens ledamöter är eniga om beslutet.

Undantagen från denna regel är medlem som innehar förtroendepost och är vald av årsmötet. Sådan medlem kan endast uteslutas av årsmöte och/eller föreningsmöte av årsmötes karaktär. I kallelse till detta möte skall orsaken till eventuell uteslutning av denna medlem anges.

§ 8 Avgifter

Årsavgiften, vars storlek bestäms på årsmötet, erläggs vid inträdet i klubben och sedan årligen före januari månads utgång. Medlem äger ej rätt att delta i utställningar, stambokföra kattungar etc under år för vilket medlemsavgift ej erlagts.

Hedersmedlem är fri från årsavgift.

SVERAKS förbundstidning Våra Katter skall ingå i medlemsavgiften för huvudmedlem. Medlem som träder in i klubben from 1 oktober betalar nästkommande års medlemsavgift till klubben samt SVERAKs medlemsavgift för innevarande år.

§ 9 Styrelse

Föreningens styrelse består av 6-8 ledamöter.

Beslut om hur många ledamöter som skall ingå i styrelsen under kommande år sker på årsmöte.

Ordförande, kassör, sekreterare och utställningssekreterare väljs genom direktval på två år. Val skall ske växelvis.

Två till fyra ledamöter väljs på två år, val sker växelvis.

Två suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet, som bör hållas i direkt anslutning till årsmöte. Vid konstituering skall vice ordförande och avelssekreterare utses.

Samtliga förtroendevalda inom Västsvenska Kattklubben har tystnadsplikt, i enlighet med SVERAKs stadgar §2.2.

§ 10 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper mellan två ordinarie årsmöten. Räkenskapsåret löper från och med 1 januari till och med 31 december.

§ 11 Föreningsmöte

Medlemmarnas rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas på föreningsmötet som kan vara årsmöte eller extra föreningsmöte.

Vid föreningsmöte äger varje medlem, som enligt § 8 erlagt avgift, en röst. Röstning genom fullmakt eller ombud kan ej ske. Beslut fattas av enkel majoritet. Sluten röstning skall ske om detta begärs. Om lika röstetal förekommer vid val avgör lotten, i andra frågor fäller den mening utslag som ordföranden företräder. Reservation mot fattat beslut skall avges före mötets avslutande.

Skriftlig kallelse med dagordning skall utsändas till medlemmarna i så god tid som möjligt dock senast en vecka före årsmöte eller föreningsmöte. Årsmötet hålls före februari månads utgång, övriga möten då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 1/4 av klubben medlemmar, med angivande av skäl, gör skriftlig framställan om detta. Kallelse till årsmöte skall även innehålla ekonomisk redovisning, verksamhetsberättelse och revisions berättelse.

§ 12 Ärenden på årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Upprättande av röstlängd och fastställande av dagordning
 • Val av ordförande för årsmötet
 • Val av sekreterare för årsmötet
 • Val av justeringsmän tillika rösträknare
 • Fråga om kallelse till årsmötet skett i behörig ordning
 • Styrelsens och revisorernas berättelser
 • Fastställande av resultat- och balansräkningar.
 • Presentation av budgetförslag
 • Fråga om ansvarsfrihet
 • Beslut om avgift för nästkommande år
 • Beslut om arvoden
 • Val av styrelse och styrelsesuppleanter
 • Val av revisorer och revisorssuppleant
 • Val av nästa års valberedning (tre ledamöter)
 • Frågor väckta av styrelse och revisorer (redovisade i kallelse till årsmötet)
 • Frågor väckta av enskilda medlemmar (Dessa skall för att kunna föranleda beslut vara inlämnade till styrelsen senast fyra veckor före årsmöte. De skall också redovisas i kallelse till årsmötet).
 • Övriga frågor som ej kan leda till beslut

Ledamot eller suppleant i styrelsen skall ej delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer och revisorsuppleant.

§ 13 Extra årsmöte/föreningsmöte

Endast på dagordningen upptagna ärende får tas upp till beslut. Som ordförande fungerar föreningens ordförande, om inte annat beslutas. Protokoll skall föras och justeras av två därtill vid mötet valda justeringsmän.

§ 14 Styrelsens uppgifter / förvaltning

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter samt beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras av dessa stadgar.

Det åligger styrelsen

 • att verka för föreningens ändamål
 • att verkställa av årsmöte fattade beslut
 • att omhänderha föreningens ekonomi och bokföring
 • att upprätta verksamhetsberättelse och årsredovisning samt framlägga dessa vid föreningens årsmöte.
 • att verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar
 • att utse ombud till SVERAKs årsmöte samt två suppleanter

Ordförande och kassör tecknar ensam firma var för sig. Ordföranden eller vice ordförande skall attestera utbetalningar.

§ 15 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller när minst halva antalet styrelseledamöter så begär. Över sammanträdena skall beslutsprotokoll föras, som justeras av ordföranden eller vice ordföranden.

Kallelse till styrelsesammanträden skall meddelas minst en vecka före sammanträdet. Ledamot som ej kan deltaga skall anmäla förfall. Suppleant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie.

Suppleanter och övriga valda funktionärer får närvara men har ej rösträtt.

§ 16 Styrelsearvode

Arvoden fastställs vid årsmöte och fördelas av styrelsen. Styrelse och styrelsesuppleanter har fritt medlemskap.

§ 17 Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande och av vilka en är ordförande eller vice ordförande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 18 Revision

För granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper väljs vid årsmötet två revisorer för en tid av två år och en suppleant, för en tid av ett år. Revisorerna har rätt att efter anfordran, när som helst ta del av räkenskaper och protokoll. Till klubbens årsmöte skall revisorerna avge berättelse över det gångna årets förvaltning, samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

§ 19 Valberedning

Valberedningen skall bestå av två till tre ledamöter och har till uppgift att föreslå om- eller nyval av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer, revisorsuppleant samt övriga eventuella val. Valberedningens förslag skall överlämnas till styrelsen i så god tid att det kan bifogas kallelsen till årsmötet.

§ 20 Stadgeändring

För ändring av klubbens stadgar erfordras att beslut därom fattas vid två, på varandra följande årsmöten, samt att kallelsen till första mötet innehåller förslaget till ifrågavarande ändring. Vid mötet skall minst 3/4 av de närvarande vara eniga om beslutet.

§ 21 Upplösning

För klubbens upplösande fordras att beslut därom fattas vid två sammanträden, varav ett skall vara ordinarie årsmöte, och att i kallelsen till dessa möten tillkännagivits att frågan om klubbens upplösning därvid förekommer. Vid vardera mötet skall minst 3/4 av de röstande vara eniga om beslutet. Efter klubbens upplösning skall efter beslut på sista sammanträdet, dess ekonomiska tillgångar samt handlingar och alla övriga tillhörigheter disponeras för syften som överensstämmer med klubbens ändamål.

Västsvenska Kattklubben är medlem i Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även i Federation Internationale Feline (FIFe). Enskild medlem är därmed skyldig att följa FIFes och SVERAKs stadgar och regler

Stadgarna uppdaterade 2023-03-31